Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

 1. De acties op deze site worden georganiseerd door Het Parool B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (1018 LL) Amsterdam aan de Jacob Bontiusplaats 9.
 2. Per actie staan de specifieke voorwaarden op de actiepagina vermeld.
 3. De datum waarop de actie geldt wordt duidelijk op de actiepagina vermeld. Deelname is enkel mogelijk in de genoemde actieperiode.
 4. Het Parool is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de site worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.
 5. De gegevens van de prijswinnaar kunnen worden doorgegeven aan de samenwerkende organisatie voor het uitvoeren van hun dienstverlening. Deze gegevens vallen verder onder de verantwoordelijkheid van de samenwerkende organisatie. Hun privacy statement is dan van toepassing.
   

2. Deelname

 1. Elk in Nederland woonachtig natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder is gerechtigd aan de acties deel te nemen. Deelnemen kan door:
 • Inloggen als abonnee
 • Geen abonnee, wel een account
 • Geen abonnee, geen account

2.1 Deelname is uitgesloten voor:

a. personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten, en;

b. medewerkers van Het Parool, en;

c. eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze actie.

2.2 Per actie is aangegeven hoe men kan deelnemen.

2.3 Door deel te nemen aan deze actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

2.4 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn.

2.5 Elke deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen aan deze actie. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

2.6 Het Parool is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.

3. Prijs

3.1 Met de actie kan een prijs worden gewonnen/kunnen meerdere prijzen worden gewonnen. Of komt men in aanmerking voor een korting of andere vorm van voordeel.

3.2 Aanwijzing van de winnaars geschiedt eenmalig, binnen één week na sluiting actieperiode. Aanwijzing van de prijswinnaar(s) geschiedt met behulp van een onpartijdig computerprogramma.  Een prijswinnaar wordt telefonisch of door middel van een e-mail persoonlijk op de hoogte gesteld van zijn of haar prijs.

3.3 De uitslag van de actie is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de actie wordt niet gecorrespondeerd.

3.4 De prijzen kunnen niet in geld worden uitgekeerd. Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden,vervalt het recht op de prijs.

3.5 Het Parool neemt de over de prijzen eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

4. (Persoons)gegevens & publiciteit

4.1 De door een deelnemer verstrekte (persoons-)gegevens worden door Het Parool  alleen gebruikt ten behoeve van de actie, bijvoorbeeld om de deelnemer te kunnen informeren over de actie en over een eventueel gewonnen prijs.

4.2 Enkel indien en voor zover een deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven, kan Het Parool een deelnemerinformatie verstrekken over Het Parool en aan Het Parool verwante onderwerpen.

4.3 Aan de actie zijn publicitaire activiteiten gebonden. Het is gewenst dat de winnaar van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar. Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat ze winnaar is geworden.

5. Overig

5.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Het Parool. 

Het Parool behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen.

5.2 Het Parool en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voorvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de actie.

5.3 Op de actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

5.4 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen.

5.5 Eventuele vragen of klachten over de actie kunnen per telefoon ingediend worden aan 088 056 1533.